Pravidla soutěže “Vánoční soutěž 2021”

  1. Pořadatel a organizátor

                   1.1.         Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané “Vánoční soutěž 2021“ (dále též jen „Soutěž“) pořádané obchodní společností Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha, Želetavská 1449/9, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1744, IČ: 161 90 793 (dále jen „Pořadatel“).

                   1.2.         Organizátorem soutěže je společnost Follow Bubble s.r.o., se sídlem Františka Křížka 362/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 277 21 876 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 290104 (dále jen „Organizátor“)

  1. Termín a místo konání soutěže

          2.1.         Soutěž probíhá od 24.11. 2021 10:00 do 28. 11. 2021 23:59 na sociální sítí Facebook na adrese: https://www.facebook.com/TchiboCeskarepublika/ (dále jen „Stránka soutěže“).

  1. Výhra

          3.1.         Ze všech Soutěžících budou vybráni 3 Výherci.

          3.2.         Každý Výherce soutěže získá věcnou cenu – poukaz na nákup v Tchibo v hodnotě 500 Kč (platný v kamenné prodejně i na e-shopu).

  1. Podmínky účasti

          4.1.         Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 16 let, a která splňuje podmínky vyplývající z těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

          4.2.         Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce.

          4.3.         Výhercem soutěže se může stát pouze Soutěžící s doručovací adresou na území České republiky.

          4.4.         Soutěžící musí mít v době přihlášení do soutěže existující autentický profil na sociální síti Facebook. Soutěžící je v této souvislosti povinen dodržovat všechna pravidla užívání sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms.

          4.5.         Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby ani zaměstnanci Pořadatele ani Organizátora, ani osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze soutěže jsou také vyloučeni smluvní obchodní partneři Pořadatele.

  1. Soutěžní úkol

          5.1.          Do soutěže se Soutěžící zapojí tak, že se v průběhu trvání soutěže přihlásí pomocí svého účtu na sociální sítí Facebook a na Stránce soutěže splní soutěžní úkol uvedený v příspěvku obsahujícím zadání soutěže publikovaný na Soutěžní stránce (dále jen „Zadání“).

          5.2.         Soutěžním úkolem je: Jakým nejkreativnějším dárkem jste naposledy udělali naposledy radost někomu ze svých blízkých?

          5.3.         Splnění soutěžního úkolu je možné učinit pouze formou odeslání Facebook komentáře na příslušné Zadání (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Za Soutěžní příspěvek se považuje pouze původní komentář. K pozdějším úpravám a změnám komentáře se nepřihlíží.

          5.4.         Výhercem soutěže se stane Soutěžící s nejoriginálnější odpovědí, přičemž rozhodujícím kritériem pro posouzení originality je rozhodnutí odborné poroty složené ze zástupců Pořadatele a Organizátora.

          5.5.         Výherci soutěže bude vyhlášeni v pondělí 29.11.2021 během dne a bude kontaktován Organizátorem soutěže soukromou zprávou přes sociální síť Facebook.

          5.6.         Výhra bude Výhercům doručena do 21 dnů od ukončení soutěže – tj. od získání poslední adresy Výherce.

          5.7.         V případě, že se výherci o svoji výhru nepřihlásí do 7 dní od doby, kdy byl kontaktován Organizátorem, výhra bez náhrady propadne ve prospěch Pořadatele.

          5.8.         Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou (může přidat pouze jeden Soutěžní příspěvek). Všichni Soutěžící, kteří v rámci soutěže přidají více Soutěžních příspěvků anebo jiným způsobem poruší Pravidla soutěže, budou ze soutěže bez náhrady vyřazeni. V případě, že se bude jednat o Soutěžícího, který byl již označen za výherce, výhra v takovém případě propadá Pořadateli.

  1. Informace o zpracování osobních údajů

          6.1.         Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel soutěže je na základě souhlasu Soutěžícího s těmito Pravidly oprávněn jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, uživatelské číslo Facebook profilu Soutěžícího, e- mailová adresa, to vše za účelem realizace Soutěže, zejména za účelem prověření účasti Soutěžícího v soutěži a dodržování těchto Pravidel, vyhodnocení soutěže, výběru výherců, jakož i jejich kontaktování, zveřejnění výsledků soutěže a předání výhry. Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je splnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného těmito Pravidly. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

          6.2.         Uvedené osobní údaje Soutěžícího budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení Soutěže.

          6.3.         Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro Pořadatele i prostřednictvím zpracovatelůpověřených na základě smlouvy, zejména prostřednictvím Organizátora aprostřednictvím nástrojů společnosti Google LLC aspolečnosti Facebook Inc. či Facebook Ireland Ltd.

          6.4.         Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Pořadatele nebo Organizátora soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Soutěži zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p. případně jinému dopravci.

          6.5.         Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce osobních údajů potvrzení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, omezení jejich zpracování, jejich vymazání, přenositelnost, vznesení námitky proti zpracování, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz), to vše ze předpokladu splnění případných podmínek stanovených právními předpisy.

          6.6.         Pro dotazy a komunikaci týkající se vašich práv ve vztahu k osobním údajům využijte e-mailovou adresu: soukromi@followbubble.com.

  1. Závěrečná ustanovení

          7.1.         Nahráním Soutěžního příspěvku pod Zadání Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

          7.2.         Soutěžní příspěvky nesmí mít vulgární, pornografický, erotický, násilný, rasistický, jinak protiprávní nebo pro Pořadatele anebo Organizátora závadný obsah. Soutěžní příspěvky dále nesmí porušovat autorská práva anebo jinak zasahovat do práv třetích osob, být v rozporu s dobrými mravy, porušovat pravidla sociální sítě Facebook anebo právní předpisy České republiky. Pořadatel má právo takové příspěvky ze Stránky soutěže odstranit, vyřadit autora příspěvku ze soutěže a případně vykonat další opatření dle příslušných právních předpisů.

          7.3.         Pokud porušením Pravidel ze strany Soutěžícího vznikne Pořadateli anebo Organizátorovi jakákoli újma, zavazuje se Soutěžící poškozenému subjektu tuto újmu v plné výši nahradit.

          7.4.         Tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, doporučená, spravovaná ani jinak spojena se společností Facebook Ireland Ltd.

          7.5.         Soutěžící byl srozuměn s tím, že pro účely realizace Soutěže poskytuje informace a osobní údaje Pořadateli soutěže, ne sociální síti Facebook, respektive společnosti tuto síť vlastnící a spravující. Tím není dotčeno zpracování osobních údajů Soutěžících jako uživatelů sociální sítě Facebook, které se řídí podmínkami společnosti Facebook (https://www.facebook.com/terms) nezávisle na této Soutěži.

          7.6.         Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky souvisící s užíváním výher. Nebezpečí škody z výhry přechází na výherce ve chvíli předání výhry výherci.

          7.7.         Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění anebo nesplnění podmínek účasti v Soutěži.

          7.8.         Pořadatel soutěže není odpovědný za jakékoli technické problémy či náklady v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sítě, náklady za připojení k internetu apod.).

          7.9.         Pořadatel si taktéž vyhrazuje právo nahradit výhru jinou odpovídající výhrou podle svého uvážení v obdobné hodnotě.

       7.10.         Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo finálního posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícímu žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele, než je uvedeno v těch to pravidlech.

       7.11.         Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování nebo profil na sociální síti Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jehož jednání poškozuje oprávněné zájmy Pořadatele nebo Organizátora.

       7.12.         Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla Soutěže, a to i v jejím průběhu.

       7.13.         Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na https://legal.obsah.net/tchibo/vanocnisoutez2021/VanocniSoutez2.html

       7.14.         Datum vydání Pravidel: 24. 11. 2021, společnost Tchibo Praha, spol. s r.o.